نویسنده: پژمان موسوی

Mexican AFP photographer Alfredo Estrella wears a face mask as he works during the pandemic of the novel coronavirus COVID-19, in Mexico City, on April 8, 2020. (Photo by PEDRO PARDO / AFP)
همه در وضعیتی بغرنج قرار داریم؛ این کتمان شدنی نیست. نگرانی در چهره هر یک از ما موج می‌زند و آنچه اضطرابمان را بیشتر می‌کند، نداشتن چشم‌اندازی روشن برای عبور از «بحران کرونا» است؛ پرسش اصلی این روزها شاید این باشد که با این وضعیت دقیقاً باید چه کرد؟…
کمی بشنوید