نویسنده: نعمت‌الله فاضلی

2- عکاس، احسان نبوی
چکیده این روزها که جامعه‌ی ایران درگیر بحران کرونا شده، فرصت مناسبی است تا تأمل جدی و انتقادی در زمینه‌ی جایگاه شهروندان، دولت و سیاست گذاری‌ها در فضای شهرها و مدیریت شهری داشته باشیم و به برخی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این موقعیت بیندیشیم. اگرچه هنوز برای تحلیل پیامدهای…
کمی بشنوید