نویسنده: میثم بصیرت

4- عکاس، مارتین ساندز
اکنون بعد از گذشت زمانی تقریباً معادل یک سوم سال، تقریباً بر همه فعالان شهری روشن است که مدیریت شهری نیازمند شناسایی ساز و کارهای خروج از انفعال و طراحی نقشه راهی روشن برای نجات شهر در مقابل این بحرانِ شوم جهانی است. باید پذیرفت کرونا همانند بسیار از…
کمی بشنوید