نویسنده: سیامک درودی آهی

Photo 152 European Commission president Ursula von der Leyen apologised to Italy for letting it down (Getty)

آیا اروپا به باوهاوس دوم نزدیک می‌شود؟

  مقدمه اروپا در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. در این دوران بحران کرونا و چالش‌های زیست محیطی در سه پدیده مهم جهانی و اروپایی به هم گره خورده‌اند و در اروپا نتایج بدیعی از آنها ظهور می‌کنند. ابتدا به این سه پدیده مهم و تاثیرات آنها بپردازیم: اول:…