نویسنده: سهراب مشهودی

7- عکاس، گیب پیرس
کرونا ما را به ملاحظاتی واداشت، که اغلب آن‌ها مانند عدم معاشرت با دوستان و آشنایان را، بعد از رفع کرونا نه تنها با انزجار کنار خواهیم گذاشت، بلکه بر شدت چنین فعالیت‌هایی که اکنون ممکن نیست، خواهیم افزود. به­‌علاوه، بسیاری از کارهایی را که می‌توانستیم بکنیم و نمی‌کردیم…
کمی بشنوید