نویسنده: سمن ساده

city at night with communication icons and network lines mix media concept background
از اسفند ماه ۱۳۹۸، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱](OECD) به گردآوری سیاست­‌های محلی کشورهای مختلف با هدف مهار ویروس، محافظت از ساکنان و اقتصاد محلی و عبور از بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی پرداخته، و گزارشی[۲] را در این خصوص تهیه کرده است. این گزارش شامل نمای کلی از…
کمی بشنوید