نویسنده: بهار منوچهری

ahmed-hindawi-bjB2mGI8PtI-unsplash-scaled
از آنجا که از اواخر قرن بیستم تصمیم گیری های شهری از رویکردی جامع نگر و بالا به پایین به سمت نگاهی مشارکتی و تعاملی سوق پیدا کرد بسیاری از محققین و برنامه ریزان شهری دیدگاهشان به مساله کودک، دوران کودکی و جایگاه کودک را تغییر دادند. کودکان دیگر…