نویسنده: احمد بنکدار

thumbs_b_c_fbfe82a14e6dbb8dd6ca3dcd024adea6
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ، به اﺧﺘﺼﺎر، به ﺑﺎزﮐﺮدن مفهوم »ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی« و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل به ارائه ﻣﻮﺟﺰی از ﺗﺒﻌﺎت آن در شهر در زﻣﺎن »ﺑﺤﺮان« ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنکه ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ رو – شهرها و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺤﺮان- در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد، اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ دارد ﯾﮏ چارچوب…