مجله

ایده-۱۰

مدیر مسئول: محمدتقی حسینی

انتشارات: مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونت‌گاه‌ها

جهت دانلود فصلنامه علمی- تخصصی ایده می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.ideh-co.ir/content.aspx?id=202