مجله

ایده-۱۱

مدیر مسئول: محمدتقی حسینی

انتشارات: مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونت‌گاه‌ها